O nás


Evanjelická metodistická cirkev  
Zbor v PivniciVšeobecne o cirkvi
Názov Evanjelická metodistická cirkev vznikol po zjednotení dvoch cirkví – Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajinách dostala meno Evanjelická metodistická cirkev.
Evanjelická sa nazýva preto, že zvestuje evanjelium. Posolstvo o Božej láske ku všetkým ľuďom je obsahom i mierkou života cirkvi i jej členov. Apoštol Pavel to opísal takto: Boh prijíma všetkých ľudí a preto môžu Jeho láske dôverovať. Kto takto dôveruje Bohu, dostáva večný život bez vynaloženia akejkoľvek námahy. Tento život sa začína už tu na zemi a nezničí ho ani smrť. Reformátori spoznali túto pravdu evanjelia a daru Božej lásky a zvestovali ju ako „ospravedlnenie iba vierou“. Tým je priradená k ostatným evanjelickým cirkvám, na základe tejto pravdy sa snaží hľadať a nasledovať spôsob pravého kresťanského života.
„Metodistická“ bola pôvodne posmešná prezývka pre jednu skupinu mladých študentov na Oxfordskej univerzite v Anglicku. Táto skupina študentov sa snažila preraziť vo vtedajšom zaužívanom študentskom lajdáctve novým životným štýlom, a to napr. pravidelným biblickým štúdiom, spoločnými modlitbami, službou chudobným, chorým a väzňom. Vodcom tejto skupiny sa stal mladý anglikánsky farár John Wesley /1703-1791/. Spoločnými silami sa títo mladí ľudia snažili konať dobro a páčiť sa Bohu.
Jedného dňa počul Wesley v Londýne čítať predhovor výkladu Martina Luthera k listu Rimanom. Táto prednáška Wesleymu zasadne zmenila život. Strach z toho, akého ho Boh vidí, sa zmenil na radostnú istotu toho, že Boh ho skrze Ježiša Krista miluje. Wesley spojil posolstvo o radostnej správe so sociálnym cítením a angažovaním. Z nepatrného začiatku sa zrodilo rastúce hnutie, ktoré muselo čeliť rôznym prekážkam, nenávisti a nesúhlasu. Posmešná prezývka sa pôsobením Wesley stala čestným prívlastkom. Z tohto malého hnutia vznikla metodistická cirkev najskôr v Spojených štátoch amerických a neskôr i v mnohých iných štátoch na svete a v roku 1924 aj na Slovensku.
Cirkev; Metodistické hnutie pôvodne nemalo úmysel založiť novú cirkev. Avšak odpor veľkých cirkví a požiadavky misijných staníc viedli ku vzniku metodistickej cirkvi. Zo začiatku Wesley zhromažďoval ľudí, ktorí uverili skrze zvestovanie metodistov do skupín a menších spoločenstiev. Tu mali upevňovať svoj nový kresťanský štýl života. Takýto obraz cirkvi, ktorá vznikla z hnutia a snaží sa ostať hnutím, vidíme i v Novej Zmluve: Duch Svätý vedie ľudí k viere a povoláva ich do spoločenstva. Charakterom kresťanskej cirkvi je potom spolupatričnosť veriacich s Ježišom Kristom.
Cirkev nie je niečo hotové, uzatvorené. Potrebuje znovu a znovu obnovenie Duchom Svätým. Mení sa prostredníctvom ľudí, ktorí sa k nej pripájajú, a preto je jej tvorenie neprestajnou úlohou tých, ktorí do nej patria a nasledujú Pána Ježiša. Pre príslušnosť k cirkvi platí to iste ako pre vieru: sme pozvaní k slobodnej odpovedi na Božie konanie.
Viacej o Evanjelickej metodistickej cirkvi sa môžete dozvedieť v Internete: United Methodist Church http://www.umc-europe.org/

Krátky prehľad vzniku EMC v Pivnici
Práca Evanjelickej metodistickej cirkvi v Pivnici sa začala  rozvíjať od roku 1952. Predtým v Pivnici pôsobilo hnutie „Modrého Kríža“, a keďže bolo v roku 1949 toto hnutie štátom zakázané, členovia Modrého kríža sa rozišli a pripojili k iným kresťanským cirkvám. Jedna časť z nich; tridsať ľudí sa nepripojila žiadnej cirkvi pôsobiacej v Pivnici, ale sa schádzali v súkromnom dome a žiadali o pripojenie k Metodistickej cirkvi, ktorá už vtedy bola aktívna v Novom Sade, Kysáči, Vrbasi a iných mestečkách vo Vojvodine.

V roku 1956 sa kúpil dom v ulici G. Vjesta č.10, a odvtedy bolo v Pivnici známe že „metodisti sú v kurtašore“ (ľudový názov pre ulicu G. Vjesta). Tento dom bol upravený pre Bohoslužby.
Bohoslužby vtedy bývali tri krát počas nedeľného dňa. Pivnický zbor ešte vtedy nemal kazateľa, ale zbor navštevovali kazatelia z okolitých dedín a miest.
Tento zbor bol poznamenaný príjemnými udalosťami, ale i nepríjemnými. Zakaždým keď ľudia hľadali svoju slávu, svoj prospech a nedali sa ovplyvniť Božou láskou, nastávali spory a roztržky.

V rozpätí medzi rokom 1984 a 1985 zbor veľmi ochudobnel, ako duchovne tak i počtovo, takže modlitebný dom musel byť uzatvorený. Až v roku 1990 sa začalo  plánovať obnovenie práce a stavba nového Modlitebného domu, keďže bola stará budova vo veľmi zlom stave.
Výstavba Modlitebného domu sa uskutočnila relatívne rýchlo a slávnostná posviacka nového  modlitebného domu bola 12. júla 1992 roku. V tomto čase zbor aj naďalej nemal vlastného kazateľa v Pivnici. A tak zbor navštevovali a duchovne povzbudzovali kazatelia z okolitých zborov ako i laickí kazatelia z Pivnice.
Konečne v roku 1999 bol prvý krát do Pivnického zboru postavený kazateľ. Bola to kazateľka Jarmila Kalková. V roku 2001 prichádza nový kazateľ Michal Chrťan, ktorý tu pôsobil do roku 2009. Od augusta 2009 tu pôsobí kazateľka Maria Ďurovka.
Dnes Evanjelická metodistická cirkev v Pivnici počíta 30 členov. Zbor je známy aktívnym pôsobením v sociálnej oblasti a jedna z tých významných aktivít je poskytovanie poldňového pobytu pre deti. Tento projekt je už dobre známy pod menom „KORÁB“.Nájdete nás


ulica: Generala Vjesta 10
21469 Pivnice

+381 21 756 128

Kazateľka: Maria Ďurovka
Zábery z televízneho vysielaniaModlitebňa EMC počas zmeny ročných obdobíLeto

Zima